Pro přihlášení vyplňte přihlašovací jméno a heslo prosím          

vytvorte-si-profil

Digitalni knihovna - cze Digitalni knihovna - eng
digitalni.knihovna.cz Podmínky použití


Podmínky použití

Tisk PDF

1. Váš vztah s portálem digitalni.knihovna.cz

1.1 Používání služeb a internetových stránek digitalni.knihovna.cz provozovaného projekty NAKLIV a PARTSIP (dále jen provozovatel) na adrese http://digitalni.knihovna.cz se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, pak váš smluvní vztah s provozovatelem bude vždy tvořen podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem ve vztahu k vašemu užívání služeb poskytovaných provozovatelem. Proto je nutné se s těmito podmínkami seznámit. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl/a používat stránky digitalni.knihovna.cz, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete jej používat.

2.2 Souhlas s Podmínkami lze vyjádřit tím, že začnete portál digitalni.knihovna.cz skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel vaše používání portálu digitalni.knihovna.cz považuje za projev vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy jej začnete skutečně používat.

3. Poskytování služeb provozovatelem

3.1 digitalni.knihovna.cz své služby inovuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha služeb, které vám provozovatel bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl/a předem informován/a.

3.2 V rámci těchto inovací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

3.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že vám provozovatel znemožní přístup k vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, k nastavení vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást vašeho uživatelského účtu.

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí portálu digitalni.knihovna.cz, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

4. Používání služeb

4.1 Pro přístup k některým službám může být nezbytné poskytnutí vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které provozovateli při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle Podmínek a jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že nebudete služby poskytované provozovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může provozovatel utrpět) ponesete výhradní odpovědnost vy.

5. Hesla a zabezpečení vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za zachování utajení heselvztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči provozovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

7. Licence

7.1 Berete na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons. Přesné znění licence naleznete zde.

8. Netiketa

8.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se ve všech částech portálu digitalni.knihovna.cz budete řídit a budete v maximální možné míře dodržovat pravidla chování na portálu digitalni.knihovna.cz podle všeobecných pravidel netikety.

9. Vlastnická práva

9.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv týkajících se služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli).

9.2 Pokud jste se s provozovatelem písemně nedohodl/a na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat jeho ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jméno ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky.

9.3 Zavazujete se, že nebudete sám/sama ani neumožníte jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl/a výslovně oprávněn/a nebo povinen/povinna ze zákona nebo získal/a výslovný písemný souhlas provozovatele.

10. Autorská práva

10.1 Provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech Metodického portálu a dodržuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Každý, kdo chce publikovat jakýkoliv obsah ve všech částech Metodického portálu, musí zaručit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části. Podrobně jsou tyto zásady popsány v dokumentu autorská práva, který naleznete na této internetové stránce.

11. Autorství na digitalni.knihovna.cz

11.1 Za autora je považován ten, kdo v jakékoliv části portálu digilatni.knihovna.cz publikuje (vloží) jakoukoliv formou obsah v garantované i negarantované části, před i po registraci a přihlášení.

11.2 Jako autor portálu digitalni,.knihovna.cz se zavazujete nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním, vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod nebo porušoval platné mezinárodní právo.

11.3 Souhlasíte také s tím, že za veškerý obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání služeb, a za veškeré následky takového jednání (včetně případné ztráty nebo škody, kterou utrpí provozovatel) ponesete výhradní odpovědnost vy a že provozovatel za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

11.4 Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte provozovateli časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci, která jej opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím.

11.4.1 Rovněž dáváte souhlas k tomu, aby vámi poskytnutý obsah využívali ostatní ať již registrovaní nebo neregistrovaní uživatelé portálu k dalším účelům vzdelávání, výuky a odborné nebo neodborné činnosti s odkazem na vaše autorství.

11.5 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí digitalni.knihovna.cz, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění příspěvku, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

11.6 Souhlasíte také s tím, že publikování na portálu digitalni.knihovna.cz je dobrovolou a bezplatnou činností a že nebudete od provozovatele ani jiných uživatelů vyžadovat honorář za dílo nebo jeho užití.

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, jestliže:

a) porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen/schopna ustanovení těchto Podmínek dodržovat), nebo

b) provozovatel k tomu bude povinen ze zákona (např. pokud by vaše jednání bylo v rozporu se zákonem).

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

13.2 V souladu s obecným ustanovením odst. 13.1 výše, nenese provozovatel vůči vám odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které vám případně vzniknou:

a) v důsledku jakýchkoliv změn, které provozovatel ve službách provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí),

b) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím,

c) neposkytnete-li provozovateli přesné údaje pro svůj uživatelský účet,

d) dojde-li z vaší strany k prozrazení vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k vašemu uživatelskému účtu.

14. Změny Podmínek

14.1 Provozovatel může měnit Podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní provozovatel nové znění všeobecných podmínek na příslušné internetové stránce.

14.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat služby i po datu změny Podmínek, bude to provozovatel považovat za váš souhlas s upravenými Podmínkami.

15. Obecná ustanovení

15.1 Tyto Podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi vámi a provozovatelem a upravují používání služeb (s výjimkou jakýchkoliv služeb, které vám provozovatel poskytuje na základě zvláštní písemné dohody) a v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi vámi a provozovatelem.

15.2 Souhlasíte s tím, že provozovatel vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb.

 

  • Sdílet prostřednictvím:

nahrat-soubor

Statistika dokumentů

Archiv digitální knihovny momentálně obsahuje 44 souborů rozdělených do 65 kategorií. K tomuto okamžiku bylo zaznamenáno celkově 272 stažení souborů.

Statistika uživatelů

60 Registrovaní
0 Dnes
0 Včera
0 Tento týden
0 Tento měsíc